حسین زمانی خادمانلو

مدرس موسسه کیفیت رضوی

درباره استاد:
­ گرایش تحصیلی: مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
­ استادیار پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
h.zamani@rifst.ac.ir :الکترونیکی پست، 051-35003150:فکس، 051-35425336 :تلفن­
­ مدیر عامل، نایب رییس هیأت مدیره، مؤسسه کیفیت رضوی

آدرس ایمیل

info@rqi.ir

شماره تماس

۰۵۱۳۷۶۵۳۳۱۰

آدرس

مشهد مقدس بلوار سجاد تقاطع جانباز ساختمان روزنامه قدس طبقه دوم موسسه کیفیت رضوی

بیوگرافی کامل

حسین زمانی خادمانلو
­ گرایش تحصیلی: مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
­ استادیار پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
h.zamani@rifst.ac.ir :الکترونیکی پست، 051-35003150:فکس، 051-35425336 :تلفن­
­ مدیر عامل، نایب رییس هیأت مدیره، مؤسسه کیفیت رضوی
سوابق تحصیلی
­ دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، 1394-1389
­ کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد ، 1376-1373
­ کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد 1373-1368
­ سوابق تحصیالت حوزوی، اتمام پایه 10( سطح سه( در حوزه علمیه خراسان
برنامههای تحقیقاتی:
­ توسعه فناوری خالء باال، 1374 تا 1384
­ بومیسازی و توسعه فناوری خوراکپزهای خورشیدی ، 1392 تا کنون
­ طراحی الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی، 1380 تا کنون
­ روش تدبر در قرآن با رویکرد تمدنی، 1378 تا کنون
­ طراحی نشان طیب )استاندارد و نماد سبک زندگی اسالمی(، 1394 تا کنون
طرح های پژوهشی جاری و خاتمه یافته در زمینه فنی و مهندسی
1 .حسین زمانی ، هاشم مهذب رحیم زاده، طراحی و ساخت دستگاه نیمه خودکار خردکن علوفه، 1377
2 .سید حسن کشمیری، حسین زمانی ، هاشم مهذب رحیم زاده، طراحی و ساخت پمپ پخشی برای ایجاد خالء
خیلی باال، 1377
3 .حسین زمانی ، امیر ملک زاده، هاشم مهذب رحیمزاده، طراحی و ساخت پمپ مکانیکی چرخشی برای ایجاد
خالء باال، 1380
4 .حسین زمانی ، هاشم مهذب رحیم زاده، طراحی و ساخت تله ازت مایع برای سیستمهای خالء خیلی باال،
1382
5 .هاشم مهذب رحیم زاده، حسین زمانی ، روشهای درزبندی و حفظ خالء در سیستم های خالء باال، 1382
6 .حسین زمانی ، هاشم مهذب رحیم زاده، تدوین دانش فنی تست و تحویلگیری سالح ملی خیبر، ناظر، 1381
7 .حسین زمانی ، طراحی و ساخت سیستم خنک کننده برای ایجاد دمای 40 -درجه سانتی گراد، ناظر، 1380
1
8 .سید حسن کشمیری، حسین زمانی ، هاشم مهذب رحیم زاده، طرح ملی تحقیقات کاربردی در زمینه سیستم –
های خالء باال بر اساس نیازمندیهای کشور، 1382
9 .حسین زمانی ، ابوذر امینی، مهرداد قائمی، طراحی و ساخت سیستم الیه نشانی تحت خالء برای دانشگاه
صنعتی شاهرود، 1386
10.سید حسین کشمیری، حسین زمانی ، هاشم مهذب رحیم زاده، طرح پژوهشی ارتقاء ک یفیت قطعات و آماده
سازی سیستم خالء باال، مرکز صنایع نوین، 1386
11.حسین زمانی ، ابوذر امینی، طرح تولید محدود پمپ پخشی برای خالءهای خیلی باال، 1385
12.حسین زمانی ، طرح نیمه صنعتی ساخت اژکتور خأل باال، ناظر، 1385
13.حسین زمانی ، سید مهدی میرزابابایی، عباس افراسیابی، طرح طراحی و ساخت خوراکپز خورشیدی مسافرتی،
1396
14.سید مهدی میرزابابایی، حسین زمانی، علی فایزیان، عباس افراسیابی، سمیرا یگانهزاد، طراحی و ساخت
خوراکپز خورشیدی بر پایه کلکتور خورشیدی لولهای، 1398
15.حسین زمانی، سید احمد ثاقبی، سید مهدی میرزابابایی، مهدی کریمی، جواد فیضی، طراحی مدل مفهومی
زنجیره تولید تا مصرف نان طیب، در حال اجرا
16.عباس افراسیابی، حسین زمانی، مسلم جهانی، سمیرا یگانهزاد، بهینه سازی بستر پخت نان، 1398
17.سیده مرضیه رضویزاده، مسلم جهانی، حسین زمانی، بررسی روند شکل گیری تا تجاریسازی نشان حالل،
1396
18.سید مهدی میرزایابایی، علی فایزیان، حسین زمانی، سعید صمدی، عباس افراسیابی، طراحی و ساخت دستگاه
پخت نان مسطح با آهنگ پخت قابل برنامه ریزی، 1398
19.مصطفی شهیدی، سارا ناجی طبسی، سید مصطفی احمدزاده، حسین زمانی، تعیین معیارهای کنترل کیفیت
در زنجیره تولید تا مصرف نان طیب، 1398
طرحهای فرهنگی:
1 .گفتمان دینی در مساجد، مجری، طرح برگزیده سازمان تبلیغات اسالمی در سال 1384
2 .بررسی تاثیرات سازنده احسان و نیکوکاری بر رشد علمی و معنوی دانشجویان، مجری 1384
3 .طراحی الگوی آموزش دین در روستا، معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسالمی، مجری، 1386
­ طرح برتر جشنواره ملی نوآوریهای تبلیغ دین، حوزه علمیه قم و دفتر تبلیغات اسالمی 1391
4 .تدوین الگوی مهندسی فرهنگ دینی، دفتر پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات
اسالمی، مؤسسه فرهنگی هنری رضوان، مجری، 1388
5 .بازشناسی مفهوم زیارت، دبیرخانه توسعه کمی و کیفی زیارت، مجری، 1390
طرحهای پژوهشی راهبردی
1 .حسین زمانی ، امیر ملک زاده، مطالعات راهبردی توسعه فناوری خأل باال در کشور، 1385
2
2 .ارائه طرح روستای اسوه، طراحی و اجرای برنامه جامع توسعه رستایی بر اساس مبانی اسالمی، مصوب
کمیسیون فرهنگی هیئت دولت، پارک علم و فناوری خراسان، 1387
3 .حسین زمانی، سید اسماعیل اصغرزاده، تدوین منشور زیارت بر اساس دیدگاههای حضرت امام ره و مقام معظم
رهبری، دبیرخانه توسعه کمی و کیفی زیارت، همکار اصلی، 1390
4 .همکاری در تدوین سند راهبردی توسعه کمی و کیفی زیارت، دبیرخانه توسعه کمی و کیفی زیارت، 1391
5 .حسین زمانی، فراتحلیل اسناد علمی سند چشمانداز حوزه علمیه خراسان، مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان،
1393
6 .تدوین نقشه اجرایی محله نمونه شهری، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد، مجری،1392
­ رتبه سوم سطح سه، جشنواره تحقیق حوزه علمیه خراسان، 1393
7 .تکمیل برنامه راهبردی پارک علم و فناوری خراسان بر اساس فناوریهای نرم و هویتساز، پارک علم و فناوری
خراسان، 1394
8 .تدوین پیوست فرهنگی پذیرش دانشجویان خارج کشور، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، 1394
9 .تدوین معیارهای ازریابی دانش بنیان شدن مؤسسات فعال در زمینه فناوریهای نرم و هویتساز، مرکز رشد
فناوریهای فرهنگی و زیارت، پارک علم و فناوری خراسان، 1395
10.حسین زمانی ، عبدالحمید واسطی، جواد فیضی، سارا ناجی طبسی، سید رضا فاطمی امین، طرح مطالعات
مقدماتی طراحی برند غذایی طیب )مورد مطالعاتی نان طیب(، 1395
11.حسین زمانی، سید مهدی میرزابابایی، سمیرا یگانهزاد، علیرضا صادقیان، تدوین نقشه راه کانون صنایع غذایی
منطقه ویژه علم و فناوری رضوی، 1396
12.حسین زمانی )مسئول کارگروه(، تدوین برنامه راهبردی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 1396
اختراعات دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1 .حسین زمانی ، ساخت شیر جدید برای سیستمهای خأل خیلی باال، دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران
2 .سید حسین کشمیری، حسین زمانی ، ابوذر امینی، هاشم مهذب رحیمزاده، سعید ربیعی، ساخت شیر خأل باال
با کنترل الکترونیکی، دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
3 .حسین زمانی ، ساخت خوراک پز خورشیدی با آیینههای متحرک برای کنترل توان حرارتی، دارای تاییدیه
علمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
4 .سید حسین کشمیری، حسین زمانی ، مسعود پور، مهرداد قائمی، ساخت محفظه خأل شیشهای برای سیستم –
های خأل باال، دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
5 .اجاق خورشیدی دومنظره با آیینه های قابل تنظیم، حسین زمانی، دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران
6 .محفظه تحت خأل پخت نان، حسین زمانی، سید مهدی میرزابابایی، علی کیانی فر، دارای تاییدیه علمی از
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
3
7 .سیستم خنک کننده نانهای ماشینی و صنعتی، حسین زمانی، سید مهدی میرزابابایی، سارا ناجی، دارای تاییدیه
علمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
8 .سبد مخصوص حمل نان، حسین زمانی، سید مهدی میرزابابایی، سارا ناجی، دارای تاییدیه علمی از سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
مقاالت علمی و پژوهشی
1 .حسین زمانی ، محمد مقمیان، علی کیانی فر، بررسی تجربی اثر مقدار سطح آیینههای سهمی بر بازده انرژی و
اگزرژی در یک اجاق خورشیدی دو تابشی، نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، بهار 1393
2 .حسین زمانی، محمد مقیمان، علی کیانی فر، مطالعه تجربی اثرات سطح انعکاسی سهمی بر عملکرد یک اجاق
خورشیدی، نشریه پژوهشی فنی مهندسی دانشگاه تبریز، دوره 46 ،شماره 1 ،زمستان 1394
3 .حسین زمانی، مصطفی شهیدی نوقابی، مجتبی مأموریان، بهینهیابی آزمایشگاهی زاویه آیینههای جانبی یک
خوراکپز خورشیدی با استفاده از روش سطح پاسخ )RSM ،)نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی،
پاییز 1395
4 .مرضیه حسینی نژاد، حسین زمانی خادمانلو، سارا ناجی طبسی، حامد عزیزنیا، ارزیابی جمعیت باکتریایی و
تغییرات بیوشیمیایی طی تخمیر خودبخودی سبوس گندم ، نشریه پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع
غذایی، 1398
5 .سارا ناجی طبسی، حسین زمانی ، جواد فیضی، تبیین شاخصهای غذای طیب به عنوان غذای برتر نسبت به
غذای ارگانیک و فراسودمند، دین و سالمت، دوره 6 ،شماره 1 ،سال 1397 ،صفحه 66-68
6 .محمد حسینزاده، حسین زمانی ، سید مهدی میرزابابایی، علی فایزیان، فرزاد زرین کالن، ب ررسی تجربی اثر
سرعت باد بر عملکرد یک اجاق خورشیدی سهموی قابل حمل از دو دیدگاه انرژی و اگزرژی، نشریه پژوهشی
مکانیک مدرس، 1398
7 .محمد حسینزاده، مهدی میرزابابائی، حسین زمانی، علی فائزیان، فرزاد زرینکالم، مدلسازی اجاق
خورشیدی با لوله تحت خأل و بررسی اثر پارامترهای محیطی، نشریه مکانیک مدرس، 1398
8 .سید مصطفی احمدزاده، حسین زمانی ، شاخصهای غذایِ طیّب از دیدگاه قرآن کریم به روش تحلیل محتوای
کیفی، نشریه پژوهشی قرآن و طب، شماره 4 ،1398
9. Hosein Zamani, Mohammad Moghiman, Ali Kianifar, Optimization of the
parabolic mirror position in a solar cooker using the response surface method
(RSM), Renewable Energy 81 (2015) 753e759
10. Hosein Zamani, A. Kianifar, M. Moghiman, M. Mamourian Experimental Study
of a Double-Exposure Solar Cooker based on the Parabolic and Flat Reflected
Surfaces, , International Journal of Advanced Renewable energy Research, Vol. 2,
Issue. 2, pp. 240-245, 2015
11. Hossein Zamani, Omid Mahian, Iman Rashidi, Giulio Lorenzini, Somchai
Wongwises, Exergy Optimization of a Double-Exposure Solar Cooker by
Response Surface Method, Journal of Thermal Science and Engineering
Applications, MARCH 2017, Vol. 9 / 011003-1
4
12. Mohamad Aramesh, Mehdi Ghalebani, Alibakhsh Kasaeian, Hosein Zamani,
Giulio Lorenzini, Omid Mahian, Somchai Wongwises, A review of recent
advances in solar cooking technology, Renewable Energy 140 (2019) 419e435
13. Hosein Zamani, Seyyed Mahdi Mirzababaee, Seyyed Majid Hashemian, An
Experimental Study on the Effect of Thermal Shield on Energy Saving in Cooking
Pot, Journal of Research and Innovation, in Food Science and Technology, 7
(2019) 4, 353-364
14. Mohammad hosseinzadeh, Hossein zamani, ali faezian, seyyed Mahdi
mirzababae, Parametric analysis and optimaisation of a parabolic evecuated tube
solar cooker, energy, (2020)
15. Hossein zamani, seyyed Mahdi mirzababae, seyyed majid hashemian,
Experimental study of a thermal shield effect on saving energy in cooking pot,
jrifst, (2019) 4
16.Mohammad Hosseinzadeh, Reza Sadeghirad, Hosein Zamani, Ali Kianifar, Seyyed Mahdi
Mirzababaee, Ali Faezian, Experimental study of a nanofluid-based indirect solar cooker:
Energy and exergy analyses, Solar Energy Materials and Solar Cells, (2021)
17. Hadi afkar , Ali kianifar & Hosein zamani, Investigation of the effect of variable heat flux
on energy consumption and bread quality in the flat bread baking process by experimental
and numerical methods, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and
Environmental Effects, (2020)
18. Mohammad Hosseinzadeh, Reza Sadeghirad, Hosein Zamani, Ali Kianifar, Seyyed
Mahdi Mirzababaee, The performance improvement of an indirect solar cooker using
multi-walled carbon nanotube-oil nanofluid: An experimental study with thermodynamic
analysis, Renewable Energy, (2020)
شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی
1 .حسین زمانی ، ایجاد واحدهای رشد برای توسعه مناطق روستایی، همایش علمی پارک ها و مراکز رشد در
مشهد، 1383
2 .حسین زمانی ، سید حسین کشمیری، بهینهسازی پمپ جت بخار، دومین همایش ملی فناوری خأل باال، بهمن
1385
3 .حسین زمانی ، سید حسین کشمیری، طراحی و ساخت شیر خأل باال با انتقال حرکت چرخشی، دومین همایش
ملی فناوری خأل باال، بهمن 1385
4 .حسین زمانی ، سید حسین کشمیری، تحلیل عملکرد پمپ خأل مکانیکی چرخشی، دومین همایش ملی
فناوری خأل باال، بهمن 1385
5 .حسین زمانی ، محمد مهدی قندی، امیر ملک زاده، سید حسین کشمیری، اولویتهای ملی تحقیق و توسعه در
زمینه تجهیزات و سیستمهای خأل باال، سومین کنفرانس ملی خأل، بهمن 1386
6 .حسین زمانی ، سید حسین کشمیری، محمد مهدی قندی، غالمرضا ملک زاده، ضرورت تدوین برنامه راهبردی
برای توسعه فناوری خأل در کشور، سومین کنفرانس ملی خأل، بهمن1386
5
7 .حسین زمانی ، مسعود پور، ابوذر امینی، سید حسین کشمیری، طراحی و ساخت محفظه استوانهای شیشهای
برای دستگاه تبخیر حرارتی در خأل، سومین کنفرانس ملی خأل، بهمن 1386
8 .حسین زمانی ، امیر ملکزاده، معرفی کاربردهای فناوری خأل در زمینه تحقیقات غذایی ، سومین کنفرانس ملی
خأل، بهمن 1386
9 .حسین زمانی ، غالمرضا ملک زاده، امیر ملک زاده، معرفی کاربردهای فناوری خأل در تحقیقات نوین غذایی،
هیجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، آبان 1387
10.حسین زمانی ، الزامات نرمافزاری و فرهنگی تحقق آرمان شهر رضوی، همایش دوم علمی کاربردی آرمان شهر
رضوی، دفتر تبلیغات اسالمی خراسان، 1387 ،مقاله برتر همایش
11.حسین زمانی ، منظومه نگرشهای دین در بهینهسازی الگوی مصرف، حوزه علمیه خراسان، مدرسه عالی نواب،
1389 ،مقاله برتر همایش
12.حسین زمانی، احسان سوختانلو، علی کیانیفر، محمد مقیمان، بررسی تجربی اثر استفاده از نانو ذرات نیکل و
کروم در پوشش صفحه جاذب بر عملکرد حرارتی یک خوراک پز خورشیدی، چهارمین کنفرانس انرژیهای
تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، اسفند 94
13.حسین زمانی، مصطفی شهیدی نوقابی، مجتبی مأموریان، بررسی اثر زاویه آیینه های جانبی در خوراکپز
خورشیدی بر جذب انرژی در آن، چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه
فردوسی مشهد، اسفند 94
کتب منتشر شده
1 .حسین زمانی ، بهشت نیکوکاری، انتشارات مؤسسه فرهنگی پیوند با امام 1384
2 .حسین زمانی ، تبلیغ و فرهنگسازی دینی در روستا، انتشارات مؤسسه فرهنگی پیوند با امام 1389 ،رتبه برتر
جشنواره نوآوری تبلیغ دین، دفتر تبلیغات اسالمی و حوزه علمیه قم، 1390
3 .حسین زمانی ، درآمدی بر فرهنگ زیارت، انتشارات بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، 1391
4 .حسین زمانی ، بازشناسی مفهوم زیارت، دبیرخانه طرح توسعه کمی و کیفی زیارت، 1391 ،رتبه برتر
جشنواره کتاب سال رضوی
5 .حسین زمانی، تجربههای کارآفرینان، سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد، در دست چاپ
فعالیتهای آموزشی:
1 .دوره مهندسی فرهنگی، مؤسسه خدمات مشاورهای و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی، 1385
2 .دوره برنامهریزی فرهنگی در مساجد، همایش سراسری کانونهای فرهنگی مساجد وزارت ارشاد، 1387
3 .برگزاری دوره آموزشی تدبر در قرآن در مرکز آموزش مخابرات، ماه مبارک رمضان 1387
4 .تدوین و اجرای مجموعه کارگاه های آموزشی تبلیغ و فرهنگ سازی دینی در روستا برای روحانیون مستقر
در روستا، سازمان تبلیغات اسالمی خراسان رضوی، 1390
5 .طراحی و برگزاری کارگاه آموزشی روش تدبر در قرآن، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان، 1391و
1394
6
6 .دوره آموزشی تدبر در قرآن، مرکز فناوری ارتباطات و اطالعات، دانشگاه فردوسی مشهد، 1395 تا کنون
سرپرستی پایاننامههای تحصیالت تکمیلی
7 .استاد مشاور سه پایاننامه کارشناسی ارشد
8 .استاد راهنمای دوم سه پایاننامه کارشناسی ارشد
9 .استاد راهنما و مشاور، چهار رساله دکتری
مسئولیتهای اجرایی
1 .عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، 1384 تا کنون
2 .عضو شورای برنامهریزی مرکز نوآوری پارک علم و فناوری از سال 1383 الی 1384
3 .مدیر گروه مکانیک پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی ، 1387 تا 1389
4 .عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان، 1387 تا 1389
5 .دبیر شورای فرهنگی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، 1393 تا 1394
6 .عضو شورای مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت، 1392 تا 1393
7 .عضو مؤسس دو مؤسسه فرهنگی هنری، یک مؤسسه خیریه و یک شرکت تعاونی )مجری طرح رستای اسوه(
8 .مدیر گروه طراحی ماشینآالت صنایع غذایی، از سال 1395 تا 1397
9 .عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، از سال 1395 تا 1397
10.عضو شورای آموزش و تحصیالت تکمیلی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، از سال 1395 تا 1397

دوره های ارائه شده توسط این مدرس