محمد سهیلی

مدرس موسسه کیفیت رضوی

درباره استاد:
سوابق شغلی:
­ معاونت طرح و برنامهريزي سپاه خراسان)منطقه چهار و هشت و منطقه بسيج خراسان(
­ مديريت بودجه طرح و برنامه نيروي زمينی سپاه
­ دفتر تلفيق برنامه و بودجه معاونت طرح و برنامه ستاد کل نيروهاي مسلح
­ مشاور برنامه ريزي استراتژيک و سيستم هاي اطالعات مديريت در شرکت هاي صنايع استان خراسان
­ معاون طرح و برنامه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس خراسان رضوي
­ عضو هيأت مديره سازمان فرهنگی تفريحی شهرداري مشهد
­ نماينده تاماالختيار معاونت فرهنگی و عضو هيأت انتخاب مشاور پروژههاي شهري مشهد
­ عضو کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی مرکز طراحی و مطالعات پروژههاي شهري مشهد
­ مشاور طرح و برنامه دبيرخانه شورايعالی فرهنگی آستان قدس رضوي
­ عضو دوره چهارم شوراي اسالمی شهر مشهد)رئيس کميسيون برنامه و بودجه(

آدرس ایمیل

info@rqi.ir

شماره تماس

۰۵۱۳۷۶۵۳۳۱۰

آدرس

مشهد مقدس بلوار سجاد تقاطع جانباز ساختمان روزنامه قدس طبقه دوم موسسه کیفیت رضوی

بیوگرافی کامل

سوابق آموزشی :
­ کارشناسی مهند سی صنايع، برنامه ريزي و تحليل سيستمها، دانشگاه صنعتی شريف
­ کارشناسی ارشد فلسفه اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد
­ دکتري معارف اسالمی- مبانی نظري اسالم، دانشگاه فردوسی مشهد
­ دوره تخصصی شاخصهاي استراتژيک، ديدبان شهري متروپوليس
­ دوره تخصصی روش تدريس، دانشگاه فردوسی مشهد
­ مدرس)پارهوقت( گروه فلسفه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسی مشهد)روش تحقيق و مأخذشناسی فلسفی- مبانی فلسفه(
­ مدرس)پارهوقت( گروه فرهنگ دانشگاه امام رضا)ع()مبانی برنامهريزي فرهنگی)تحصيالت تكميلی(- برنامههريزي و مهندسهی
فرهنگی)تحصيالت تكميلی((
­ مدرس)پارهوقت( گروه روانشناسی دانشكده علوم انسانی دانشگاه خيام و موسسه آموزش عالی خراسان)کليات فلسفه- فلسهفه
ذهن- فلسفه روانشناسی- فلسفه اسالمی(
فعالیت هاي تحقیقاتی :
­ برنامهريزي استراتژيک شرکت رينگ سازي
­ برنامه ريزي استراتژيک قطعات محوري
­ برنامه ريزي استراتژيک شرکت احياء صنايع خراسان و شرکتهاي تحت پوشش
­ برنامه ريزي استراتژيک معاونت فرهنگی شهرداري مشهد
­ برنامه ميان مدت سازمان فرهنگی هنري شهرداري
­ برنامه ريزي استراتژيک اداره کل اوقاف خراسان
­ برنامه ميان مدت موسسات فرهنگی آستان قدس رضوي
­ تدوين منشور فرهنگی آستان قدس رضوي
­ تدوين منشور فرهنگی حوزه فرهنگی شهرداري مشهد
­ مشارکت در طرح توسعه کمی و کيفی زيارت امام رضا(ع) (دبير کارگروه تلفيق)
­ مشارکت در طرح شاخصهاي فرهنگی استان خراسان رضوي)عضو شوراي سياست گذاري و شوراي علمی( مشارکت در طرح خانواده پايدار)دبير شوراي علمی

دانلود رزومه کامل

دوره های ارائه شده توسط این مدرس