محمود جوان جعفری

مدرس موسسه کیفیت رضوی

درباره استاد:
مدیریت بازرگاني، با رویكرد بازاریابي و مدیریت كسب و كار الكترونيك.
• پياده سازي تكنيكهاي مدیریت كيفيت، بازاریابي و تحقيقات بازار.
• مدیریت و كنترل پروژه، مدیریت پروژه در استقرار فرآیندهاي مكانيزه نفت و گاز بصورت EPC.
• مدیریت و برنامه ریزي استراتژیك و تعالي سازماني.
• سيستمهاي اطالعات مدیریت(MIS) ،تضمين كيفيت و سيستمهاي مدیریت یكپارچه كيفيت، ایمني و زیست محيطي(IMS).

آدرس ایمیل

info@rqi.ir

شماره تماس

۰۵۱۳۷۶۵۳۳۱۰

آدرس

مشهد مقدس بلوار سجاد تقاطع جانباز ساختمان روزنامه قدس طبقه دوم موسسه کیفیت رضوی

بیوگرافی کامل

سوابق مديريتي:
– آستان قدس رضوي، موسسه كيفيت رضوي، مدير پروژه تعالي سازماني و پروژه صيانت از برند رضوي، سال 98 تا كنون.
– آستان قدس رضوي، شركت شبکه بازار رضوي)اكوسيستم هاي استارتاپي(، معاون اجرايي و سپس برنامه ريزي. سال 98.
– شركت تركيب حمل و نقل )وابسته به مؤسسه صندوق پس انداز كاركنان راه آهن جمهوري اسالمي ايران(، مدير برنامه ريزي، سال 97.
– شركت هلدينگ فن آوا، مدير پروژه پشتيباني سامانه هوشمند سوخت كل كشور )37 منطقه نفتي و 3600 جايگاه عرضه فرآورده سوخت(، سال 94الي 96.
– شركت مديريت طرحهاي صنعتي ايران )IPMI )وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سمتهاي؛ مشاور مدير عامل، معاون طرح و برنامه، دبيركميته راهبري استقرار سيستم مکانيزه يکپارچه.
– شركت مديريت طرحهاي صنعتي ايران )IPMI ،)مدير استقرار سيستم اطالعات يکپارچه مديريت پروژه )PMIS ،)پروژه هاي پااليشگاهي)EPC )عسلويه فاز 14 و 17-18 ، سال 90 تا 93.
– عضو كميته خريد تجهيزات پااليشگاهي فاز 14 عسلويه.
– عضو كميته مشترك برنامه ريزي استراتژيك خودروهاي تجاري ايران خودروديزل.
– شركت ايران خودروديزل، رياست اداره تحقيقات بازار سال 88 تا 90.

 

دوره های ارائه شده توسط این مدرس