سید سعید امامی العریضی

مدرس موسسه کیفیت رضوی

درباره استاد:
وضعیت تحصیلی:
– لیسانس ریاضی – دانشگاه شهید بهشتی 1364
– کارشناسی مدیریت صنعتی – دانشگاه آزاد 1370
– کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد 1375
– کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی –گرایش تولید از دانشگاه آزاد 1381

آدرس ایمیل

info@rqi.ir

شماره تماس

۰۵۱۳۷۶۵۳۳۱۰

آدرس

مشهد مقدس بلوار سجاد تقاطع جانباز ساختمان روزنامه قدس طبقه دوم موسسه کیفیت رضوی

بیوگرافی کامل

سوابق اجرایی:
– مسئول برنامه ریزی و بخش مهندسی صنایع شرکت تولیدی ایران بوستر
– مدیر پروژه استقرار استاندارد 9000 ISO شرکت تولیدی ایران بوستر
– مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیت شرکت آسیا لنت
– مدیرپروژه ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت شرکت سازه پویش
– مدیرپروژه ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت شرکت مک
– مدیرپروژه ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت شرکت مشاورین صنایع اتومبیل ایران
– کارشناس و مدیر پروژه های شرکت خدمات مهندسی سروا تدبیر
– دبیر و عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران
– مشاور ارتقاء سیستم کیفیت شرکت پیوند توسعه
– مشاور مدیریت در امر تعالی سازمانی در شرکت فیض غدیر
– مشاور مدیریت در امر مطالعه بازار و تدوین طرح تجاری شرکت کائوچک ملی
– کارشناس پروژه MIS شرکت شهاب خودرو
– مشاور مدیر تضمین کیفیت شرکت دارو پخش
– مشاور پروژه مدیریت بحران در شرکت گیتی شیشه
– مدیر پروژه ارتقاء تجاری شرکت کاوش الکترونیک
– مشاور ریاست سازمان بیمه خدمات درمانی در امر م دیریت استراتژیک
– مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس 2000-9000 ISO در شرکت مک
– مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس 2000-9000 ISO در شرکت قالبسازان لرستان
– مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس 2000-9000 ISO در شرکت کشت و صنعت احمر قم
– مشاور استقرار سیستم HACCP در شرکت کشت و صنعت احمر قم
– مشاور شرکت طال چاپ در امر مدیریت بحران
– همکاری با گروه کارشناسان ایرانIGS
– مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی مهر تدبیر تهران
– مشاور کمیته راهبری کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
– مسئول تحقیق و توسعه مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان
– مسئول کمیته آموزش و ترویج جایزه ملی کیفیت ایران
– دبیر کمیته مدیریت نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام
– عضو و نایب رییس انجمن علمی استاندارد
– رییس هیئت مدیره انجمن حامیان استاندارد و کیفیت
– مدیر عامل بنیاد سالم و کرامت جهانی
– رئیس هیات مدیره موسسه کیفیت رضوی
– معاون کیفیت موسسه کیفیت رضوی
تخصص:
– مدرس استاندارد 2000-ISO9000
(FMEA,SPC,QFD,APQP,DOF,PPAP,……) QS9000 استاندارد مدرس-
– مدرس استاندارد HACCP
– مدرس مدیریت استراتژیک )مدیریت زمان، مدیریت بحران، مدیریت آموزش، مدیریت منابع انسانی و…(
دوره های آموزشی
– دوره جامع کامپیوتر)مجتمع فنی تهران(1370
– دوره مدیریت دولتی )مرکز آموزش مدیریت دولتی(1364
– دوره سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت )آکادمی TUV)1375
– دوره QS9000( ساپکو(1376
– دوره های FMEA, SPC( ساپکو(1378
– دوره QFD( شرکت خدمات علمی و صنعتی( 1379
– دوره مدیریت عملکرد )موسسه مطالعات و بهره وری( 1378
شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای آموزشی متعدد در راستای مدیریت کیفیت
ارائه مقاله و انجام سخنرانی در نشست های متعدد مرتبط با مبحث مدیریت کیفیت و بهره وری

دوره های ارائه شده توسط این مدرس