دوره آموزشی برای فعالان زنجیره پسته

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ جلسات آموزشی زنجیره پسته این جلسات با هدف ارتقای علمی و عملی…
رایگان!

دوره آموزشی برای فعالان زنجیره برنج

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ جلسات آموزشی زنجیره برنج این جلسات با هدف ارتقای علمی و عملی…
رایگان!

دوره تربیت ارزیاب

4.00 1 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ جلسات آموزشی تربیت ارزیاب این جلسات با هدف ارتقای علمی و عملی…
رایگان!

دوره آموزشی برای فعالان زنجیره خرما

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ جلسات آموزشی زنجیره خرما این جلسات با هدف ارتقای علمی و عملی…
رایگان!

دوره آموزشی برای فعالان زنجیره زعفران

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ جلسات آموزشی زعفران این جلسات با هدف ارتقای علمی و عملی تولیدکنندگان…
رایگان!

زنجیره غذایی در آثار و منابع اسلامی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ جلسات آموزشی طیب در راستای پروژه خدمات علمی و آموزشی مؤسسه کیفیت…
رایگان!

کاربرد واژه طیب در قرآن و حدیث

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ جلسات آموزشی طیب در راستای پروژه خدمات علمی و آموزشی مؤسسه کیفیت…
رایگان!

مدل مفهومی سازمان طیب

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ جلسات آموزشی طیب در راستای پروژه خدمات علمی و آموزشی مؤسسه کیفیت…
رایگان!