Image

در سامانه آموزش تمامی مراحل و فعالیت های مرتبط با آموزش مشتریان و کارگزاران مؤسسه شامل، محتوای چند رسانه ای و تعاملی آموزش، آزمون ها، پرونده آموزشی، گواهی نامه ها ، اساتید و سایر اقدامات مرتبط با آموزش و توانمندسازی مدیریت می شود.

shape image
shape image
shape image

دوره های آشنایی با نشان طیب

دوره های اموزشی موسسه کیفیت رضوی با هدف ارتفای دانش وآشنایی با مفاهیم نشان طیب برگزار می شود.شما میتوانید از آخرین دوره ها در زیر آگاه شوید.

آشنایی با نشان طیب و فعالیت های موسسه کیفیت

مضمون قرآنی حیات طیبه، شاخص فرایندی و جامع کیفیت طیب، ابزارها و سامانه های تعاملی و پویای کیفیت و کیفیت سنجی طیب و زیست بوم طیب سرفصل برنامه ها و پروژه های مؤسسه می باشند. مؤسسه برنامه های خود را به کمک شرکای راهبردی، شبکه همکاران، شرکای تجاری خود و همه کسانی که در مسیر ارتقای کیفیت زندگی قدم بر می دارند دنبال می کند.

مأموریت مؤسسه کیفیت رضوی ارتقای کیفیت زندگی است.

About Us
shape image
shape image
shape image
shape image

00

کاربران سامانه

00

ساعت آموزش

00

اساتید

00

همکاران

دوره های آموزشی جدید

اساتید دوره ها

دوره های آموزشی موسسه

جهت مشاهده تمامی دوره های آموزشی موسسه کیفیت به لینک زیر مراجعه کنید.

نمایش تمام دوره ها
دوره های آموزشی موسسه
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image